ชื่อ-นามสกุล :
ภพโกมน พึ่งสร
สถานที่เจาะ :
บางรัก
ขนาดเสา :
35
จำนวนเสา :
68
หมายเหตุ :
เข็มยาว 21เมตร ใช้ 5-DB12,R9@200(spiral)
ราคาเสาเข็มเจาะ